Neviditelná moc

Vědecké řízení společnosti v baťovském Zlíně

Autor: Jan Musil

Ilustrace: Karel Cettl

Audio: Luboš Ondráček

Zlín je moderní průmyslové město, jehož rozvoj byl v první polovině 20. století úzce spjat s potřebami expandujícího podniku bratří Baťů. Každodenní život většiny jeho obyvatel byl určen rytmem výroby a zájmy podniku. Odměnou za přizpůsobení se tempu byly vysoký životní standard, široký vějíř benefitů či kariérní růst. Hlavní roli při zefektivňování výroby a navyšování blahobytu hrál systém vědeckého řízení, který se ale neomezoval jen na chod dílen. Naše stezka odhaluje, jak všudypřítomné bylo sepětí moci podniku s vědou a jak mocně věda ovlivnila životy všech zaměstnanců. Časová náročnost: 3 hodiny, délka 8,5 km (k delším přesunům lze užít MHD).

Prameny: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín (SOkA Zlín): fond Baťa, a.s.; fond Baťova nemocnice; fond Baťův podpůrný fond; Sbírka fotografií.

Literatura: Bakala, J.: 80 let Baťovy nemocnice v obrazech, faktech a dokumentech 1927–2007, Zlín 2007; Baťa, J. A.: Budujme stát pro 40 000 000 lidí, Zlín 1938; Foucault, M.: Je třeba bránit společnost, Praha 2006; Gröschlová, O.: Systém péče o zdraví ve firmě Baťa a.s. Zlín do roku 1945, Zlín 1999; Holubec, S.: Silní milují život. Utopie, ideologie a biopolitika baťovského Zlína, Kuděj, 2/2009, s. 30–55; Ivanov, M.: Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše, Vizovice 1998; Janko, J. – Těšínská, E. (ed.): Technokracie v českých zemích (1900–1950), Praha 1999; Mareš, P.: Sonda do kultury města – Zlín, modelové město modernity, Sociologický časopis, 49/2013, č. 5, s. 681–701; Mášová, H.: Příliš velkorysý projekt Baťova domu zdraví ve Zlíně v třicátých a čtyřicátých letech, Zdravotnické noviny, 48/1999, č. 29, s. 9; Novák, P.: Zlínská architektura 1: 1900–1950, Zlín 2008; O lidské konstituci/La constitution humaine, Praha 1939; Steinführer, A.: Stadt und Utopie. Das Experiment Zlin 1920–1938, Bohemia 43/2002, č. 1, s. 33–73; Ševeček, O.: Zrození Baťovy průmyslové metropole, České Budějovice – Ostrava 2009; Šimůnek, M.: „Biotypologie“ Der tschechische Beitrag zur Konstitutionswissenschaft der 30er un 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, in: Preuß, D. – Hoßfeld, U. – Breidbach, O. (ed.): Anthropologie nach Haeckel, Stuttgart 2006, s. 195–219; Valenta, E.: Žil jsem s miliardářem, Brno 1990; Výběr a výchova průmyslového člověka, Zlín 1938.

Lektorka: Karolína Pauknerová

Jazyková redakce: Renata Vykusová

Projekt: Ministerstvo kultury ČR, NAKI II DG18P02OVV065

Řešitel: Přírodovědecká fakulta UK / Živá mapa

Výroba: Science IN, s.r.o.

Zvuk: Bystrouška studio zvuků